Utvärderingar

För att utveckla kvaliteten krävs förbättringar av verksamhetens alla delar. En förutsättning för att detta ska kunna ske är ett systematiskt förbättringsarbete.

Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet)

Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet) genomför kontinuerligt kvalitetsutvärderingar inom olika ämnen. Myndighetens uppgift är att utvärdera all högre utbildning. De genomför utvärderingar inom ramen för Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Högskoleverket var den myndighet som hade ansvar för utvärderingsverksamheten fram till årsskiftet 2012/2013. Då gick istället uppgiften över till UK-ämbetet. Systemet bygger på ett uppdrag från regeringen och har tagits fram efter diskussioner med universitet och högskolor, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer och företrädare för arbetslivet.

Här finner du mer om utvärderingarna gjorda av UK-ämbetet på Högskolan Väst.

Läs mer på UK-ämbetets hemsida om kvalitet.

Högskolan Väst

Högskolan Väst genomför utvärderingar enligt gällande regler och förordningar och svarar upp mot UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar.
De som ansvarar för utbildningens och forskningens kvalitet på Högskolan Väst är Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN) och Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN). Det strategiska kvalitetsarbetet sker med metoder för systematiskt kvalitetsarbete som exempelvis utvärderingar, uppföljningar och revidering av verksamheter. Utvärderingar sker på olika sätt.

Dessutom förekommer Peer review, d.v.s. jämförelser mellan lärosäten både inom och utom landet av internationella experter eller genom deltagande i internationella utvecklingsprojekt.

Internt sker också ett strategiskt arbete med andra typer av utvärderingar inom verksamheten.

Sidansvarig: Maria Jordansson
Senast uppdaterad: 2013-12-04
Skriv ut